Σχετικά με το Πρόγραμμα Civil Society Dialogue
To Πρόγραμμα Civil Society Dialogue μεταξύ Τουρκίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται με την χρηματοδότηση της ΕΕ. Αποτελεί μια πλατφόρμα που φέρνει κοντά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία και την ΕΕ γύρω από ένα κοινό θέμα και προσπαθεί να διασφαλίσει ότι οι κοινωνίες μαθαίνουν η μία την άλλη, συμμετέχουν σε ανταλλαγή πληροφοριών και σε δοδημένο διάλογο. To πρόγραμμα ξεκίνησε το 2008 και τρέχει για πάνω από 10 χρόνια.

Η 5η φάση του Προγράμματος Civil Society Dialogue (CSD-V) υλοποίηθηκε την 2η περίοδο της προ-ενταξιακής βοήθειας και συνολικά χρηματοδότησε 40 έργα αξίας 7 εκατομμυρίων ευρώ που θα υλοποιηθούν από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από την Τουρκία, από χώρες μέλη της ΕΕ και χώρες υποψήφια μέλη σε συνεργασία. Η Διεύθυνση των Ζητημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ο υπεύθυνος θεσμός για την τεχνική υλοποίηση του προγράμματος ενώ Αναθέτουσα Αρχή είναι η Μονάδα Κεντρικών Οικονομικών και Συμβολαίων.  

Εκτός από το να εστιάζουν στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου διαλόγου και συνεργασίας, τα έργα σε αυτό το Πρόγραμμα στοχεύουν στην υλοποίηση δράσεων για μη προνομιούχες ομάδες όπως άτομα με αναπηρία, πρόσφυγες και ηλικιωμένους/ες. Τα έργα υλοποιούνται σε διάφορους τομείς όπως έμφυλη ισότητα, εκπαίδευση, υγεία, γεωργία, φαγητό και περιβάλλον. .

Το έργο μας
Δραστηριότητα 1 – Εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών

Δύο τετραήμερες εκδηλώσεις ανταλλαγής εμπειριών θα λάβουν χώρα στην Ελλάδα και την Ιταλία με τη συμμετοχή ογανώσεων της κοινωνίας των πολιτών από την Ευρώπη και την Τουρκία. Θα δοθεί προτεραιότητα στη δικτύωση και την ανταλλαγή γνώσης μεταξύ των συμμετεχόντων/ουσών και θα αναπτυχθούν προτάσεις για τα επόμενα βήματα.

Δραστηριότητα 2 – Σύνδεση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών με συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς και τοπικές κοινότητες
Θα πραγματοποιηθούν τρεις συναντήσεις διασύνδεσης της κοινωνίας των πολιτών με συναφείς ενδιαφερόμενους φορείς και τρεις εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή της τοπικής κοινότητας στην Adana, το Elazig και το Diyarbakir με στόχο την ανάπτυξη προτάσεων σχετικά με την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων.

Δραστηριότητα 3 – Οδικός Χάρτης για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών
Η έκδοση «Οδικός χάρτης για την ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών» θα παράσχει πρακτικές, ολοκληρωμένες, εμπεριστατωμένες από επαγγελματίες και ενδιαφερόμενους φορείςκαι βιώσιμες προτάσεις σχετικά με το ζήτημα της ένταξης των προσφύγων και των μεταναστών. Ο Οδικός χάρτης θα είναι αποτέλεσμα εκτεταμένης δευτερογενούς έρευνας, ανασκόπησης του συναφούς έργου πολιτικής και ακαδημαϊκού έργου σχετικά με το ζήτημα, εντοπισμού βέλτιστων πρακτικών και ενσωμάτωσης των βασικών στοιχείων συνεισφοράς του έργου και των προτάσεων από άλλες δραστηριότητες.

Δραστηριότητα 4 – Εκκίνηση του Δικτύου της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Τουρκίας
Το Δίκτυο της Κοινωνίας των Πολιτών ΕΕ-Τουρκίας θα δημιουργηθεί προκειμένου να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των φορέων της κοινωνίας των πολιτών στην Ευρώπη και την Τουρκία. Το Δίκτυο θα παρέχει τον απαραίτητο χώρο για διάλογο μεταξύ των θεσμών ο οποίος θα είναι τακτικός και θα ακολουθεί σαφείς κανόνες διακυβέρνησης.
Το Δίκτυο θα δώσει την ευκαιρία σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών να μοιραστούν τις θέσεις τους και να θέσουν ζητήματα προς συζήτηση, να χτίσουν συνεργασίες και συμμαχίες συνηγορίας και να ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέα της ένταξης των μεταναστών και των προσφύγων. Τα μέλη του Δικτύου θα μπορούν να δημοσιεύουν και να διαδίδουν το έργο τους, να οργανώνουν ομάδες εργασίας, να δημιουργούν συνέργειες και να μοιράζονται πόρους.

Δραστηριότητα 5 – Διάδοση
Πέρα από την ιστοσελίδα του έργου και τους λογαριασμούς στα κοινωνικά δίκτυα, θα διοργανωθεί μια τελική ημερίδα-συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη. Το συνέδριο θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του έργου και τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια του έργου και θα καλέσει ένα ευρύ κοινό συμπεριλαμβανομένων της κοινωνίας των πολιτών, του ακαδημαϊκού κόσμου και των τοπικών και δημόσιων αρχών, των εμπειρογνωμόνων χάραξης πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να συζητήσουν τα μελλοντικά βήματα για την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων. Η πρώτη παρουσίαση του Δικτύου θα λάβει χώρα κατά το τελικό συνέδριο.

Scroll to Top